..GONJISHGAKAM CHERA TANHAM MIZARI..  ** درد دل عاشـق و معـشوق**
چهارشنبه 17 مهر 1387

سعید نفیسی میگه :

 

  

  ازدواج پیوندی است که  

 

 

     از درختی به درخت دیگر بزنند،  

 

 

 اگر خوب گرفت هر دو ”زنده” می شوند و 

 

 

     اگر ”بد” شد هر دو می میرند .

 

..GONJISHGAKAM TANHAM NAZAR..