..GONJISHGAKAM CHERA TANHAM MIZARI..  ** درد دل عاشـق و معـشوق**
پنج‌شنبه 5 اردیبهشت 1387

  آنجا که کشتن عاطفه فرهنگ میشود

 

    دلها برای مردن گل سنگ میشود

 

 من بیصدا به یاد خودم ساز میزنم

 

  آری

         

   دلم برای خودم تنگ میشود

 

..GONJISHGAKAM TANHAM NAZAR..