..GONJISHGAKAM CHERA TANHAM MIZARI..  ** درد دل عاشـق و معـشوق**
پنج‌شنبه 24 خرداد 1386

  بین دو لب خنده چو گردد عیان  

 

  غصه وغم را ببرد از میان

                    

                     فایده خنده بود بیشمار

          

                     از من ازاده در این روزگار 

                     

       ترک غم رفته و اینده کن

 

      خنده کن و خنده کن و خنده کن

                            

..GONJISHGAKAM TANHAM NAZAR..